Hoppa direkt till innehåll

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Fiberstaden AB 
Organisationsnummer 556696-1305
Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter.
Lagen innehåller bestämmelser om samtycke vilket innebär att den enskilde i vissa fall ska godkänna att uppgifter får behandlas. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och fotografier. Fiberstaden AB har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. 

Behandling av personuppgifter

Fiberstaden AB behandlar personuppgifter som lämnas i samband med intresseanmälan och avtalstecknande vid användning av Fiberstadens kanaler (t.ex. webbformulär på hemsida, via mejl) och när avtal tecknas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t.ex. planering av utbyggnad).
Personuppgifterna behandlas för att hantera och fullgöra avtal och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Om personuppgifter inte lämnas kan Fiberstaden inte genomföra en anslutning till er fastighet.
Fiberstaden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.
Vi samlar in uppgifter på olika sätt:
 • Genom dina kontakter med oss, t.ex. när du har ett ärende hos Fiberstaden
 • Genom att du använder någon av våra tjänster eller produkter
 • Genom att inhämta uppgifter från andra externa källor t.ex. personregister
 • Genom att använda cookies på våra webbplatser.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.
Här listar vi dina rättigheter och i början på sidan hittar du kontaktuppgifter Fiberstaden som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.
Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.
Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta.
Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt att begära information

Fiberstaden är skyldig att ge dig besked om vi behandlar personuppgifter som rör dig eller inte.
Genom rätten till registerutdrag har du möjlighet att kontrollera om du är registrerad och, om så är fallet, att de registrerade uppgifterna är riktiga. En ansökan om registerutdrag ska du göra skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Ansökan ska vara undertecknad, så du kan inte skicka den via e-post. Du har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag, om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.
Om du vill veta vilka uppgifter Fiberstaden behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till adressen som anges nedan.
Fiberstaden AB, Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall
När du hämtar ut ditt registerutdrag glöm inte att ta med dig giltig legitimation.

Rätt att begära rättelse

Om du tycker att vi har felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig, har du rätt att begära rättelse.
Kontakt:
För att behandla din ansökan om rätt till rättelse behöver vi följande information:
 • Det personnummer eller organisationsnummer personuppgifterna avser.
 • De personuppgifter hos Fiberstaden AB som avses.
 • De omständigheter som gör att du tycker personuppgifterna är felaktiga, missvisande eller i behov av komplettering.
 • Bifoga handlingar som bekräftar de omständigheter du anger.
Vill du att någon ska företräda dig behöver vi en undertecknad fullmakt så att vi vet att du vill bli företrädd av den personen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:
 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för;
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar samtycket;
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas;
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse;
 • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt; eller
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut.

Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att när som helst invända mot att dina uppgifter används för direktmarknadsföring. Det gör du genom att kontakta oss på:

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:
 • Under den tid det tar för oss att kontrollera om personuppgifterna är korrekta, om du bestrider personuppgifternas korrekthet;
 • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa;
 • Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.
I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning t.ex. om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Informationsutbyte med andra

Anmälda adresser kan komma delges registrerade kontaktpersoner för respektive område/objekt samt för visning på en digital kartbild.
När fiberanslutning till din fastighet sker kommer våra entreprenörer ges tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra installationen.

Gallring av personuppgifter

Det finns särskilda regler för gallring av personuppgifter. Med gallring menas att Fiberstaden ska ta bort personuppgifter som finns i våra system. Vi lagrar uppgifter i 10 år eller så länge avtalet fortlöper.

Information skickas från din webbläsare

När du besöker en sida på www.fiberstaden.se sparar vi uppgifter om din IP-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar där de sedan sparas i en logg. Vi använder informationen i Anslutamotorn och när du söker i Tjänsteguiden.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till Fiberstaden AB (info@fiberstaden.se) eller till Datainspektionen.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att mejla till